รมว.ศธ. ชู ‘ราชประชานุเคราะห์ 15’ ร.ร.ต้นแบบ

รมว.ศธ. ชู ‘ราชประชานุเคราะห์ 15’ ร.ร.ต้นแบบ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) และโรงเรียนศาสตร์พระราชา (วิทยาเขตกู่เต้า) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่อยู่ห่างไกล และเด็กที่ด้อยโอกาสที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

จุดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพหุปัญญา ที่มีความหลากหลาย มีความทันสมัย ส่งเสริมเรื่องอาชีพ โดยร่วมกับเครือข่ายอาชีวะศึกษาในพื้นที่ คือ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ บัญชี เป็นต้น ทำให้เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้มาไปต่อยอดได้สร้างอาชีพได้ และมีทางเลือกในการเรีนต่อที่หลากหลาย เพราะเด็กสามารถต่อยอดในสายสามัญ และสายอาชีพได้

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า จุดเด่นสำคัญของโรงเรียนอีกอย่างหนึ่ง คือ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทดสอบนักเรียน จัดทำระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยของนักเรียน นำเทคโนโลยมาช่วยครูยื่นวิทยฐานะ และการบริหารจัดการผ่านระบบ E-School Master เป็นการลดการใช้กระดาษ Paper Less สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล จะเห็นได้ว่าเมื่อโรงเรียนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

รมว.ศธ. ชู ‘ราชประชานุเคราะห์ 15’ ร.ร.ต้นแบบ

ทำให้กระบวนการจัดการศึกษามีความรวดเร็วขึ้น มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของเด็กมากขึ้น ทำให้ครูมีเวลาโฟกัสไปที่การจัดการเรียนการสอนให้เด็กเพิ่มมากขึ้นด้วย การจัดการศึกษาได้ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ที่สำคัญที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ โรงเรียนยังให้ผู้สูงอายุเข้ามาเรียนและสร้างอาชีพของตนด้วย

“โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส และเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาที่กล้าเปลี่ยนแปลง เพราะโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะปัจจุบันทางเลือกของการศึกษามีมากขึ้น การเรียนอาจจะไม่มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเน้นทำให้เด็กสามารถประกอบอาชีพได้

และเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้เด็กคิดเป็น ลงมือทำจริง สามารถจับต้องอาชีพที่ตนสนใจได้โดยตรง ทั้งนี้ทราบว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มีโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ จ.เชียงราย 60 กว่าแห่ง ซึ่งดิฉันได้หารือกับผู้บริหารโรงเรีนน และผู้ที่เกี่ยวข้องว่าขณะนี้ ศธ.มีโรงเรียนในสังกัดจำนวนมาก จะสามารถขยายผลอย่างไร ให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน นำการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มาปรับใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ. ดูแลจัดการศึกษาให้กับเด็ก ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรกเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่จะมีกลุ่มโรงเรียนเฉพาะ เช่น กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก รวมถึงโรงเรียนดังหรือ โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง

กลุ่มที่ 2 เด็กปกติทั่วไปที่จะมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามปกติ สำหรับเด็กทั่วไป และ กลุ่มที่ 3 เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ก็จะมีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ดูแลโดยมีโรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ โดยเด็กกลุ่มที่ 3 นี้ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ เพียงพอที่จะก้าวข้ามความด้อยโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำไปได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ secondcomingmission.com

UFA Slot

Releated